Në këtë marëveshje të përdoruesve përfshihen kushtet dhe termet përmes të cilave AllRide LLC u jep qasje në platformen e saj AllRide (freskimi i fundit: 9/26/16)

Kushtet e shërbimit të përfshira në këtë marëveshje përbëjnë një marëveshje ligjërisht të detyrueshme ("Marëveshja") në mes jush ("ju" ose "juaj") dhe AllRide ("AllRide", "ne", "tonë"), për përdorimin tuaj të aplikacionit AllRide, faqes së internetit si dhe tërë platforms teknologjike (në tërësi, “Platforma AllRide”)

Platforma AllRide ofron nje treg në të cilin persona të cilët kërkojnë tranport për destinacione të veqanta ("Pasagjerët") kanë mundësinë të koordinohen me persona që janë duke shkuar në atë ose përmes atij destinacioni ("Vozitësit" ose "Ngasësit e Automjetit"). Të dy vozitësit dhe pasagjerët janë të referuar si "Përdoruesit". Të gjitha këta "Përdorues" duhet të krijojnë një "Llogari të Përdoruesit", e cila do t'u japë qasje në Platformën AllRide. Shërbimet e ofruara nga "Vozitësit" për "Pasagjerët" do të referohen kolektivisht si "Shërbime", për qëllim të kësaj Marëveshjeje. Përveç nëse jeni të autorizuar nga autoritetet përkatëse, ju nuk mund të ofroni shërbime komerciale (të realizoni fitim), vetëm mund t’i ndani shpenzimet me pasagjerët tuaj dhe ju pajtoheni se kjo është e saktë. Ne nuk marrim përgjegjësi për raportet dhe deklarimet e juaja ndaj autoriteteve.

ALLRIDE NUK ËSHTË NJË BARTËS TRANSPORTI DHE NUK OFRON SHËRBIME TË TRANSPORTIT. VOZITËSIT DHE PASAGJERËT MUND TË VENDOSIN NËSE DO TË OFROJNË APO PRANOJNË NJË UDHËTIM, RESPEKTIVISHT, TË DY TË KONTAKTUAR PËRMES PLATFORMES ALLRIDE. VENDIMI NËSE DO TË OFROJN APO PRANOJNË NJË UDHËTIM NGA PËRDORUESIT TË PËRPUTHUR PËRMES PLATFORMES ALLRIDE ËSHTË ME ZGJEDHJEN E TYRE. CDO SHËRBIM I TRANSPORTIT I SIGURUAR NGA SHOFERËT PËR VOZITËSIT PËRBËN NJË MARRËVESHJE TË VEÇANTË NË MES TË KËTYRE DY PALËVE.

Përdoruesit të cilët krijojnë llogarinë e tyre të përdoruesit duke përdorur Platformen AllRide, bien dakord që ata kuptojnë kushtet dhe termet e kësaj Marëveshjeje. Nëse përdoruesit nuk pajtohen me kushtet dhe termet e kësaj marëveshjeje, ata duhet të mos e përdorin dhe të mos qasen në Platformen AllRide ose shërbimet e saj.

1. Modifikimet në Marëveshje

Ne e mbajmë të drejtën për të bërë modifikime në këtë Marëveshje në cdo kohë, në fuqi pas postimit të këtyre modiikimeve në këtë faqe interneti. Modifikimet e Marëveshjes do të shpallen së paku duke postuar së paku datën e "Fundit të Rifreskuar" në krye të kësaj Marëveshjeje. Përgjegjësia për shqyrtimit e Modifikimeve në Marëveshje bie mbi ju. Nëse ju vazhdoni të përdorni Platformen AllRide ose Shërbimet e saj pasi që modifikimet të jenë bërë në këtë marëveshje, kjo do të thotë se jeni dakord me këto ndryshime. Në rastet kur ju nuk pajtoheni me modifikimin e marëveshjes ju lutem ndaloni së përdoruri Platformen AllRide ose Shërbimet e saj.

2. Pranueshmëria

Individët të cilët mund të kenë qasje në dhe të përdorin Platformën AllRide janë vetëm individt të cilët mund të formojnë kontrata ligjërisht të detyrueshme në bazë të ligjeve në fuqi. Platforma AllRide nuk është gjithashtu në dispozicion (e arritshme) për Përdoruesit të të cilëve Llogaria e Përdoruesit u është deaktivizuar përkohësisht apo përgjithmonë. Kur ju të bëheni Përdorues, ju përfaqësoni dhe garantoni që ju keni të drejtën, autoritetin dhe kapacitetin për të përmbushur Kushtet dhe Termet e kësaj Marëveshjeje.

3. Pagesat

Pasagjerët pajtohen që shumat e pagesës të ngarkuara para udhëtimit ("Pagesat"), përmes procesit të tenderave, janë të detyrueshme dhe të pagueshme në përfundim të udhëtimit. Përveq Tarifave të Udhëtimit, pagesat gjithashtu përfshijnë edhe shpenzime të tjera, taksa, tarifa shtesë, përveq bakshishit që Pasagjerët mund të zgjedhin për të paguar. Pagesat janë pjesë e një limiti maksimal në të gjitha tregjet, dhe në asnjë rast ato nuk duhet të kalojnë shumën prej €500.

Tarifat e Udhëtimit. Tarifat e Udhëtimit përbëhen nga pagesa të cilat janë të ofertuara nga vozitësit, pasi që ata të pranojnë kërkesa për udhëtim nga Pasagjerët. Tarifat e Udhëtimit mund të jenë subjekt i një koeficienti të shumëzimit në raste të popullaritetit të Shërbimit ("Koha e Kërkesës së Shtuar")

"Tarifa për Besim dhe Siguri". Për shkak të shpenzimeve të bëra me avancimet në besim dhe siguri në Platformen AllRide, AllRide mund të vlerësoj një "Tarifë për Besim dhe Siguri" për gjdo udhëtim, në mënyrë për të kompensuar këto shpenzime. Shpenzimet e tilla janë dinamike dhe ndoshta mund të kapërcejnë grumbullimet e "Tarrifes së Besimit dhe Sigurisë". Akumulimet e tepërta të "Tarrifes së Besimit dhe Sigurisë" do të konsiderohen si të ardhura të përgjithshme.

Tarifa e Anulimit. Ju pranoni të paguani një "Tarifë të Anulimit" kur ju anuloni një udhëtim që keni kërkuar në Platformen AllRide mbi 5 minuta pasi që është bërë kërkesa, kur ju bëni anulime të përsëritura dhe të njëpasnjëshme ose neglizhoni për të dalë për ndonjë udhëtim në mënyrë të përshtatshme. "Tarifat e Anulimit" janë gjithashtu të aplikueshme kur ne mendojmë që ju keni anuluar ndonjë udhëtim me qëllimin për të përqarë Platformën AllRide apo Shërbimet e saj, dhe kjo tarifë është në diskrecion të AllRide.

Tarifa e Dëmtimit. Në qoftë se një Vozitës raporton në lidhje me dëmin që ju i keni shkaktuar automjetit të tyre, you pajtoheni për të paguar "Tarifen e Dëmtimit" deri në €250, varësisht nga shkalla e dëmit (siq kontrollohet nga AllRide në diskrecionin e saj të plot), në drejtim të riparimit ose pastrimit. AllRide ka privilegjin (ende nuk është i obliguar) për të kontrolluar apo në përgjithësi të kërkojë për dokumentacionin e dëmeve para procesimit të Tarifës së Dëmtimit.

Shpenzimet e Tjera. Shpenzimet e ndryshime, tarrifat dhe tarrifat shtesë mund të jenë të aplikueshme në udhëtimin tuaj, duke përfshirë: pagesa aktuale apo të parashikuara të aeroportit, tarifa shtetërore apo lokale, tarifat (dhe tarifat kthyese në raste të veqanta), dhe procesimi i tarifave për pagesa të ndara. Gjithashtu, ku është e nevojshme sipas ligjit, AllRide do të mbledh taksat përkatëse. Cdo bakshish do ti ipet krejtësisht Shoferit përkatës.

Pagesat. Të gjitha pagesat do të paguhen me para në dorë ose pagesa përmes mjeteve elektronike, nga pasagjerët për shoferët.

Nuk ka Rimbursime. Pagesat vlerësohen para fillimit të udhëtimit. Të gjitha pagesat janë jo të rimbursueshme. Kjo marëveshje e jo-rimbursimit mund të jetë e aplikueshme në të gjitha kohët duke i kushtuar vëpak mendje zgjedhjes tuaj për të ndaluar së përdorur Platformen AllRide, përcarjeve në Platformen AllRide, apo ndonjë aryeje tjetër.

Promovimet. Në discrecionin e saj të plotë, AllRide, mund të bëjë të aritshme promovime me elemente të dallueshme për Pasagjerët e saj apo Pasagjerët e planifikuar të saj. Këto promocione, përveq nëse u bëhen juve, nuk duhet të kenë asnjë ndikim në Marëveshjen ose bashkëpunimin tuaj me AllRide.

Si Vozitës, ju do të merni Tarifat relevante të Udhëtimit dhe ndonjë bakshish për Shërbimet që i ofroni. Ju do të depozitoni para në Institutucionet Financiare, si provizion per përdorimin e Platformes AllRide dhe Shërbimeve të saj, para se të filloni për të dhënë ndonjë shërbim si shoferë. Ju pranoni dhe pajtoheni që Allide ka të drejten legale për këto depozita, dhe do të marë përqindje për të cilen jeni dakorduar më pary për gjdo Udhëtim që kryeni ju si Shofer. AllRide mban cdo të drejtë që është e nevojshme për për të mbajtur të tërë ose një pjesë të Tarifave të Udhëtimit në rast se mendon që ju jeni përjekur të mashtroni apo keqpërdoroni AllRide ose Sistemin e Pagesave të AllRide.

Si këmbim për lejmin tuaj për të ofruar Shërbimet e juaja përmes Platformes Allride dhe tregut si Shofer, ju jepni pëlqimin tuaj për ti paguar AllRide (dhe e lejon AllRide që të mbajë) një shpenzim prej deri në 10% ("Tarrifë Administrative) të Tarrifave të Udhëtimit të paguara nga Pasagjerët for Shërbime të tilla. Në juridiksione të vecanta, ju pëlqeni të paguani AllRide një Tarrifë Administrative deri në 25%të Tarrifes së Udhëtimit për tu kujdesur për shpenzimet shtesë të punës.

AllRide, në diskrecionin e saj të plotë, mund të bëjë të arritshme promovime me diversitet në përmbajtjes ndaj çdo Pasagjeri ose Pasagjereje të ardhshme. Këto promocione, përveq nëse u janë bërë juve, nuk duhet të kenë asnjë ndikim në Marëveshjen apo bashkpunimin tuaj me AllRide.

Informacionet që ju postoni, publikoni apo i ndani përmes Platformes AllRide (duke përfshirë edhe informacionet e profilit) ose informacionet që ju i shpërndani me përdorues të tjerë përmes Facebook-it, Tëitter, e-mail, ose postimi përmes rrjeteve të tjera sociale dhe konsiderohen si informacionet tuaja ("Informacionet" tuaja". Ju pajtoheni që ne mund të përdorim Informacionet tuaja për të krijuar Llogarinë e Përdoruesit e cila do të ju lejoj juve që të shfrytëzoni Platformen AllRide dhe të merni pjesë në Shërbimet tona.

Ne veprojmë si një kanal pasiv për postimet tuaja të informacioneve në internet, ju jeni përgjegjësi i vetëm për informacionet tuaja dhe lidhjet tuaja me individ të ndryshëm nga shoqëria. Ju jepni pëlqimin për të japur dhe ruajtur të dhëna të sakta, aktuale dhe të plota dhe se ne individ të tjerë nga popullata e përgjithshme mund të varen në informacionet tuaja si precize, aktuale dhe të plota.

Ju garantoni dhe përfaqsoni për ne që ju jeni krijuesi i vetëm i Informacioneve tuaja. Për të fuqizuar Platformen AllRide të shfrytëzojë informacionet e juaja, duke na lejuar neve një të drejte dhe leje jo-exclusive, në mbarë boten, të pakthyeshme, të përhershme, pa pagesë, të nën-licensuar (nëpër nivele të ndryshme) për të ushtruar të drejten e autorit, dhe për të shfrytëzuar, duplikuar, kryer, shfaqur dhe shpërndarë informacione të tilla, në cdo media të njohur tani apo jo të njohur aktualisht. AllRide nuk e konfirmon ndonjë përgjegjësi për informacionin; për më tepër, si në mes nesh dhe jush, në bazë të të drejtave të dhëna në këtë Marëveshje, ju mbani përgjegjësi të plotë për të dhënat tuajadhe të drejtat pronësore ose të drejta të tjera ekskluzive të lidhura me të dhënat tuaja.

Ju jeni përdoruesi i vetëm i miratuar i Llogarisë suaj të Përdoruesit. Ju jeni përgjegjës për të mbajtur privatësinë të ccdo fjalëkalimi që ipet nga ju apo Allride për të pasur qasje në Platformen AllRide. Ju jeni ekskluzivisht dhe plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivititet që ndodhin nën Llogarinë tuaj të Përdoruesit, dhe Allride shprehimisht heq dorë nga cdo obligim që del nga ndonjë shfrytëzim i pamiratuar në Llogarinë tuaj të Përdoruesit. Nëse ju mendoni se ndonjë palë e paaprovuar mund të jetë duke përdorur të dhënat tuaja të Përdoruesit ose ju dyshoni ndonjë thyerje tjetër të sigurisë, ju jepni pëlqimin që të na njoftoni sa më shpejtë.

5. Faqet e Rrjeteve Sociale

Platforma AllRide si pjesë të funksionalitet të saj ju ofron mundësin për të krijuar apo të tu kyqur në Llogarinë tuaj të Përdoruesit përmes palëve të treta të faqeve të rrjeteve sociale ("Llogaria SNS"). Ju mund të krijoni ose të kyqeni në LLogarinë tuaj të Përdoruesit përmes këtyre palëve të treta të faqeve të rrjeteve sociale duke i futur informatat hyrëse të Llogarisë suaj përmes Platformes AllRide ose duke lejuar AllRide-in të ketë akses në Llogarinë tuaj SNS. Nëse ju i jepni AllRide akses në Llogarinë tuaj SNS, ju e kuptoni se AllRide mund te marrë, ti bëjë të arritshme, dhe të ruaj cfarëdo informacioni pa limit, duke përfshirë edhe shokët, kontaktet, shokët e përbashkët ose të dhënat e njekjeve/ndjekësit ("Përmbajtja SNS") dhe kështu që të jenë të arritshme përmes dhe në Platformen AllRide për Përdoruesit e tjerë. Përveq nëse ceket ndryshe në këtë Marëveshje, e gjitha Përmbajtja SNS, duhet të konsiderohet si informacion i juaji. Varësisht nga si i vendosni të dhënat e privatësisë (Privacy Settings) në llogaritë e tilla SNS, të dhënat e identifikueshme që ju i postoni Llogarinë SNS mund të jenë të arritshme në dhe përmes Platformës AllRide. 6. Komunikimet e AllRide.

6. Komunikimet e AllRide

Sapo të bëheni përdorues i Platformes AllRide dhe Shërbimeve të saj, ju pajtoheni dhe jepni pëlqimin për ta marrë dhe pranuar komunikime nga AllRide, duke përfshirë komunikime përmes telefonit, mesazheve të castit, email-ave dhe njoftimeve në numrin tuaj të telefonit të dhënë nga ju tek ne. Duke rënë dakord që të kontaktoheni nga AllRide, ju pajtoheni dhe e kuptoni që ju mund të kontaktoheni përmes sistemeve automatike të telefonisë mobile dhe/ose të cilat do të përcjellin mesazhe të para-regjistruara të dërguara nga ose për AllRide, kompanitë e saj filiale dhe/ose Vozitësit, duke përfshirë por jo të kufizuara në: komunikime operacionale në lidhje me Llogarinë tuaj të Përdoruesit ose përdorimin e Platformes AllRide apo Shërbimeve të saj, elementet e reja apo egzisuese të Platformes AllRide, komunikimet me promocione të drejtuara nga ne ose partnerët palët të treta, dhe lamet në lidhje me AllRide dhe përmirësimet në industri.

Në rast që ju dëshironi të ndaloni promocionet me email, mesazhe tesktuale, ose komunikimet e tjera, ju mund ti ndaloni duke ndjekur opsionet e jo-abonimit që ju ofrohen juve. Ju pranoni se nuk u është kërkuar që të pajtoheni për të pranuar mesazhe promocionale si kusht për të shfrytëzuar Platformen AllRide apo Shërbimet e saj. Pavarësisht, ju pajtoheni që ndalimi marjes së mesazheve ose komunikimeve tjera mund të ndikojë në përdorimin tuaj të Platformes AllRide apo Shërbimeve të saj.

7. Aktivitetet e Kufizuara

Lidhur me përdorimin tuaj të Platformes AllRide dhe pjesëmarrjes suaj në Shërbimet e AllRide, you pajtoheni që ju nuk do të:

 1. Ç’njerëzim të ndonjë individi apo entiteti;
 2. ndjekni, kërcënoni or në përgjithësi të ngacmoni nodnjë individtë, ose të mbani me vete armë
 3. mosrrespektoni ndonjë ligjë, statut, rregullore apo urdhëresë
 4. pengosh apo krijosh cregullimet në Platformen AllRide apo Shërbimet e saj, serverat apo rrjetin e lidhur me Platformen AllRide
 5. të postoni informacione ose të ndërveproj në Platformen AllRide ose Shërbimet e saj në një mnëyrë e cila është e rreme, jo korrekte, konfuze( në mënyrë të drejtë ose me përjashtim ose paaftsi për të rinovuar informacionet), shpifëse, armiqësore, dëmtuese, të pahijshme, profane, ofenduese, seksualisht të orientuara, kërcënuese, ngacmuese ose të paligjshme;
 6. shfrytëzoj Platformen AllRide në ndonjë kapacitet që shkel të drejtat e ndonjë pale të tretë, duke përfshirë por jo i kufizuar në: të drejtat e e pronësisë intelektuale, makrën tregtare, të drejten e autorit, patentat, avantazhin konkurues ose të drejta të tjera pronësore ose të drejtat e publikimit ose sigurimit.
 7. dërgoni me e-mail (postë elektronike), postoni ose në përgjithësi transmetoni ndonjë kod të dëmshëm, dokumente ose projekte që synojnë të ndërhyjnë në, të dëmtojnë, shkatërojnë apo limitojnë performancen e cdo pjese softverike apo hardverike të Kompjuterit ose sistemet e telekomunikimit ose fshehurazi të ndërpres ose konfiskoj cdo sistem, informaion apo të dhëna individuale.
 8. manipuoj identifikuesit në mënyrë që të maskoj origjinen e ndonjë të dhëne të transmetuar përmes Platformes AllRide;
 9. "Kornizoj" ose "pasqyroj" cilendo pjesë të Platformes AllRide, pa aprovimin paraprak tonë të kompozuar ose shfrytëzimin e meta etiketave ose kodeve ose pajisjeve të tjera që përmbajnë ndonjë referencë për ne, në mënyrë që të drejtorë cdo individ në cfarëdo faqe tjerët për qfarëdo arsye; ose
 10. modifikoj, rregulloj, përkthej, inxhinieri e kundërt, deshifroj, dekompozoj, ose përndryshe të shpërbëjë ndonjë pjesë të Platformes AllRide ose ndonjë softveri (pjesa e butë e kompjuterit) të që përdoret në ose për Platformen AllRide;
 11. të lëshoj me qera, të merr me qera,të shesë, të huazoj, të rishpërndaj, të licensoj ose nën-licensoj Platformen AllRide ose të qaset në ndonjë segment të Platformes AllRide.
 12. të përdor ndonjë merimangë, robot, aplikacion faqe kërko/rikthe, ose pajisje të tjera manuale ose të programuara ose procedura për të tërhequr, indeksuar, gërvishur, "minuar informacione", ose në ndonjë mënyrë të riprodhoj apo anashkaloj strukturen ose prezentimin e Platformes AllRide ose përmbajtjes së saj;
 13. të krijoj përgjegjësi për ne ose të na bëjë subjek të rregulloreve si bartës të transportit ose ofrues të shërbimeve të taksis;
 14. të lidhë direkt apo indirekt në cfardo faqe tjetër të internetit;
 15. këmbeni apo shisni Llogarinë tuaj të Përdoruesit, fjalen sekrete dhe/ose identifikimin te cilado palë tjetër; ose
 16. të shkaktoj ndonjë palë të tretë që të marrë pjesë në aktivitetet e mësipërme të kufizuara.

Ne e mbajmë të drejtën, por prap nuk kemi angazhim, të pezullojmë ose deaktivizojmë Llogarinë tuaj të Kursimit në rast se ju nuk i ndiqni këto ndalesa.

8. Përfaqësimet dhe Garancitë e Shoferit

Duke dhënë Shërbime si Vozitës në Platformen Allride, ju pajtoheni, përfaqësoni dhe ju garantoni që:

Ju jeni i autorizuar, në gjendjen e duhur mjekësore dhe keni një licencë të ligjshme të makinës për të punuar me një automjet. Gjithashtu ju duhet të keni të gjitha licencat e nevojshme, miratimet dhe autoritetin për të siguruar transport për Pasagjerët në të gjitha juridikcionet në të cilat ju ofroni shërbimin.

Kur ju jepni Shërbimet ju posedoni ose keni të drejtën ligjore për të drejtuar mjetin të cilin ju e shfrytëzoni. Automjeti që ju shfrytëzoni kur operon duhet të jetë në kushte shumë të mira të punes dhe duhet të plotësoj standardet e sigurisë së industrisë dhe të gjitha parakushtet statutore dhe të departamentit shtetëror të automjeteve për automjete të tilla.

Vetëm automjeti që është raportuar dhe për të cilin foto të automjetit i janë dhënë AllRide-it do të shfrytëzohet nga ju për të dhënë Shërbime. Gjithashtu ju nuk duhet të kaloni numrin e pasagjerëve të cilët duhet të ndodhen në automjetin tuaj (afër 7 pasagjerë, në të gjitha rastet)

Ju keni një policë valide të sigurimit (në sasi të mbulimit të qëndrueshme me të gjitha parakushtet e lighshme të aplikueshme) që ju emëron ose ju cakton juve për funksionimin e automjetit që ju përdorni për të dhënë Shërbimet.

Ju do të jenë I vetmi përgjegjës për çdo detyrim që vjen nga ose u është ngarkuar si pasojë e ofrimit tuaj të Shërbimeve, duke përfshirë, por jo kufizuar në dëmtimet individuale, vdekjen dhe dëmet e pronës

Në rast të ndonjë aksidenti me automjet motorik, ju do të jetë I vetmi përgjegjës për konsistencë me të gjitha kërkesat përkatëse ligjore apo kërkesat e departamentit të mjeteve motorike, për raportimin e aksidentit në AllRide dhe tek siguruesi juaj në kohë, dhe për çdo kontakt thelbësor me kompaninë tuaj të sigurimit.

Ju do të jeni në përputhje me çdo ligji të aplikueshëm, rregull dhe rregullore duke i dhënë Shërbimet, dhe ju do të jetë ekskluzivisht përgjegjës për çdo shkelje të dispozitave të tilla.

do të ju paguani të gjitha taksat relevante qeveritare, shtetërore dhe lokale në bazë të proviosionit tuaj të shërbimeve dhe çdo pagese të marrë nga ju.

Ju nuk do të bëjë ndonjë keq interpretim në lidhje me AllRide, Platformën AllRide, Shërbimet ose statusit tuaj si vozitës, ose, duke i dhënë shërbimet, të punoni si një bartës publik ose shërbim taksie, të ngarkoni financiarit Pasagjerët (përveç siç është dhënë shprehimisht në këtë Marrëveshje), ose të marni pjesë në çfarëdo veprim tjetër në një mënyrë që është në kundërshtim me angazhimet tuaja sipas kësaj Marrëveshjeje.

Ju nuk do të përpiqeni për të mashtruar AllRide ose Pasagjerët në lidhje me ofrimin e Shërbimeve tuaja. Në rast se ne mendojmë se ju jeni përfshirë në veprimtari mashtruese ne mund të ndalim Tarifat përkatëse të Udhëtimit ose pagesa të ndryshme për udhëtimin (et) të cilat referohen.

Ju nuk do të diskriminoni apo ngacmoni askënd në premisën e racës, përkatësisë nacionale, fetare, gjinore, identitetin gjinor, paaftësisë fizike apo mendore, gjendjes shëndetësore, statusit martesor, moshës apo orientimit seksual. Ju do të bëni strehim të arsyeshëm për kafshët e shërbimit.

Ju pranoni që ne mund të marrim të dhëna në lidhje me ju, duke përfshirë dosjet tuaja kriminale dhe të makinës, dhe ju jepni pëlqimin për të dhënë gjdo miratimet të mëtejshm të nevojshëm për të inkurajuar hyrjen tonë në të dhënat e tilla gjatë afatit të Marrëveshjes.

9. Të drejtat pronësore dhe licensat e markave

Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale në Platformën AllRide duhet të jenë në plotësisht dhe në tërësinë e tyre në pronësinë tonë. Këto të drejta përfshijnë dhe nuk janë të kufizuara për të drejtat e bazës së të dhënave, të drejtat e autorit, të drejtat e dizajnimit (qoftë të regjistruara apo të paregjistruara), marka (qoftë të regjistruara ose të paregjistruara) dhe të drejta të tjera të krahasueshme kudo që ekzistuestojnë në botë së bashku me privilegjin për të kërkuar mbrojtjen e të njëjtave. Çdo markë, logo, markë e shërbimit, emër i organizatës ose produkti të paraqitura në Platformën AllRide janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Ju njihni dhe pranoni që çdo pyetje, vërejtje, propozim, ide, të dhëna ose të informacione të tjera të dhëna nga ju për ne, janë jo-konfidenciale dhe duhet të kthehen në pronësin e vetme të AllRide. AllRide do të zotërojë të drejtat ekskluzive, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale, dhe duhet të ketë përdorim të pakufizuar dhe të drejtë shpërndarjeje të këtyre informacioneve të dorëzuara për çfarëdo arsye, komerciale apo të tjera, pa afirmim apo kompensim për ju

ALLRIDE, Allride Pink club dhe logot, grafikat, dizajnet, ikonat, skriptat dhe emrat tjera të Shërbimit të AllRide janë të regjistruara si marka tregtare, marka tregtare apo paraqitje (veshje) tregëtare në Kosovë dhe/ose vende të ndryshme (krejtësisht, "Markat AllRide"). Në rast se ju jepni Shërbime si Vozitës, AllRide ju garanton, gjatë afatit të kësaj Marëveshjeje, dhe subjktiv ndaj qëndrueshmëris suaj me kuhstet dhe rregullat e kësaj Marëveshjeje, një leje të kufizuar, të kthyeshme dhe jo ekskluzive për të shfaqur dhe përdorur Markat AllRide ekskluzivisht në lidhje me ofrimin tuaj të Shërbimeve përmes Platformes AllRide ("Licensa"). Licensa është jo e transferueshme dhe jo e tjetërsueshme, dhe ju nuk duhet ti jepni ndonjë të drejtë, leje,licencë ose nënlicencë ndonjë pale e tretë për ndonjë nga të drejtat e lejuara poshtë pa mirratim të mëparshëm të kompozuar nga AllRide, e cila duhet të mbahet në diskrecionin e saj të plotë. Markat e AllRide nuk mund të shfrytëzohen në asnjë mënyrë që mund të shkaktoj konfuzion.

Ju pranoni që AllRide është pronar dhe licensor i Markave AllRide, dhe se shfrytëzimi i juaj i Markave AllRide nuk do të ju jap interese shtesë ose pronësi të Markave AllRide por përkundrazi shkon në benefit e AllRide. Ju jepni pëlqmin për të shfrytëzuar Markat AllRide komplet në përputhshmëri me Udhëzimet e Përdorimit të Markave AllRide, siq mund të ju ipet juave dhe të ndrohet kohë pas kohe, apo të ndalojë menjëherë ëdo shfrytëzim që AllRide vendos që është jo në përputhje dhe në përgjithësi i papërshtatshëm.

Ju pranoni se ju nuk do të:

 • të krijoni ndonjë material qe konteston Markat e AllRide ose ndonjë derivatet e Markave Allride të tjera përveq atyre të miratuara në mënyrë eksplicite nga AllRide me shkrim;
 • të shfrytëzojë AllRide markat në çdo mënyrë që ka tendencë të pengojë validitetin e tyre si marka tregtare të pronarit, marka të shërbimit, emrave tregëtar ose paraqitjes (veshjes) tregëtare, ose të shfrytëzojë Markat AllRide përveç në përputhje me termat, kushtet dhe kufizimet këtu;
 • të ndërmarrë veprime të tjera që do të rrezikojnë ose dëmtojnë të drejtat e AllRide si pronari i Markave e AllRide, ose ligjshmërinë dhe / ose zbatueshmërinë e Markave AllRide, duke përfshirë, pa kufizim, sfidimin ose të kundërshtimin e pronësisë së AllRide për Markat AllRide;
 • të kërkojë regjistrimin e markës tregtare ose rinovimin e regjistrimit të markës tregtare të ndonjërës nga Markat AllRide, çdo derivat të Markave AllRide, ndonjë kombinim i Markave AllRide dhe disa emrave tjerë, ose ndonjë marke tregtare, shenje të shërbimit, emri tregtar, simboli apo fjale e cila është e ngjashme Markat AllRide;
 • të shfrytëzojë Markat AllRide në ose në lidhje me ndonjë produkt, shërbim ose aktivitet që është në kundërshtim me cilindo ligj, statut, qeveri, rregullore ose standard.

Shkelja e ndonjë dispozite të kësaj Licence mund të sjellë ndërprerjen e shpejtë të Licencës, në diskrecionin e plote të AllRide-it. Në rast se ju bëni ndonjë material që e mban Marken e AllRide (duke cenuar këtë Marrëveshje ose tjetër), ju pranoni se pas krijimit të tyre AllRide ekskluzivisht zotëron të drejtën, titullin dhe interesin për të dhe për materiale të tilla, duke përfshirë pa kufizim ndonjë ndryshim në Markat AllRide ose vepra të bazuara në Markat AllRide. Ju më tej bini dakord të caktoni ndonjë interes ose të drejtë që mund të keni në materiale të tilla AllRide-it, dhe ti jepni të dhëna dhe të ekzekutoni të gjitha të dhënat që kërkohen me arsye nga AllRide për fuqizimin e AllRide-it për formalizimin e detyrave të tilla.

10. Ankesat dhe Agjenti për të Drejtat e Autorit

AllRide respekton të pronësinë intelektuale të të tjerëve, dhe beson që Përdoruesit do të bëjnë të njëjtën gjë. Në rast se bazuar në një besim të mirë, ju besoni se, ndonjë material në Shërbime shkelë mbi të drejtat tuaja autoriale, ju lutem dërgoni informacionet e mëposhtme te Agjenti për të drejtat e autorit të AllRide-it:

 • Përshkrimi i punës që ju shprehni që I janë shkelur të drejtat autoriale, duke përfshirë vendodhjen e veçantë në Platformën AllRide ku materiali që ju thoni se është cenuar gjendet. Inkorporoni të dhëna të mjaftueshme për të lejuar AllRid-in për të gjetur materialin, dhe sqaruar se pse ju mendoni se kjo shkelje ndodhur;
 • një përshkrim të lokacionit ku origjinali ose një dublikatë I autorizuar i punës me të drejta të shkelura autoriale ekziston - për shembull, URL (adresa e internetit), ku është postuar apo emrin e librit në të cilën ajo ka qenë e botuar;
 • adresën, numrin e telefonit, dhe adresën tuaj e-mail;
 • Një deklaratë nga ju se ju keni një bindje të mirë se përdorimi diskutuar nuk është i autorizuar nga pronari i të drejtave të autorit, agjenti i tij, apo nga ligji;
 • një deklaratë nga ju, i bërë nën dënim apo dëshmi të rreme, se të dhënat në njoftimin tuaj janë të sakta, dhe se ju jeni pronar i të drejtës autoriale ose jeni I miratuar për të përfaqëuar pronarin e të drejtës autoriale; dhe
 • nënshkrimi elektronik ose fizik i pronarëve të së drejtës autoriale ose të individit të miratuar për të vepruar për interesat e pronarit të së drejtës autoriale.

11. Mohimet

Mohimet shoqëruese janë bërë në favor të AllRide, partnerëve tanë, dhe secilit prej oficerëve tanë përfaqësues, drejtuesëve, punonjësve, agjentëve, aksionarëve dhe furnizuesve.

Platforma AllRide është dhënë në një premisë "siç është" dhe me asnjë garanci ose kusht, të shprehur, të nënkuptuar apo statutor. Ne nuk premtojmë dhe nuk garantojmë ndonjë rezultat të veçantë nga përdorimi i Platformës AllRide dhe/ose të Shërbimit, duke përfshirë aftësinë për të dhënë ose të marrë shërbimet në çdo zonë ose kohë të caktuar.

Ne veçanërisht hedhim poshtë çdo garanci të nënkuptuar të titullit, tregëtimit, përputhshmëris me një arsye të veçantë dhe jo-shkeljet. Disa shtete nuk lejojnë mohim të garancive të nënkuptuara, kështuqë mohim në vijim mund të mos zbatohet për ju. Kjo garanci ju jep të drejta të veçanta të ligjitime dhe ju gjithashtu mund të keni të drejta të tjera legjitime që ndryshojnë nga shteti në shtet.

Ne nuk garantoni se përdorimi juaj i Platformës AllRide apo të Shërbimit do të jetë i saktë, i plotë, I besueshëm, aktual, i sigurt, i pandërprerë, vazhdimisht i arritshëm, ose pa gabime, ose do të përmbushë kërkesat tuaja, se çdo defekt në Platformën AllRide do të korrigjohet, apo se Platforma AllRide është pa viruese apo komponente të tjera të dëmshme. Ne hedhim poshtë përgjegjësinë për, dhe nuk ka garanci për lidhshmërin dhe disponueshmërinë e Platformës AllRide ose Shërbimeve të saj.

Ne nuk kemi asnjë ndikim mbi cilësinë ose sigurinë e transportit që ndodh si pasojë e Shërbimit. Ne nuk mund të garantojmë se një Shofer apo Pasagjerë do të përfundojë një shërbim të paraparë të transportit.

Ne nuk mund të garantojmë që çdo Përdorues është ai ose ajo që pretendon të jetë. Ju lutemi përdorni aftësitë tuaja praktike të gjykimit kur shfrytëzoni Platformen dhe Shërbimet e AllRide. Merrni në konsideratë se ka gjithashtu rreziqe që mund të keni të bëni mepersona që veprojnë nën pretendime të rreme, dhe ne nuk e pranojmë obligim apo rrezikun për çfarëdo përmbajtje, komunikim ose përdorim tjetër ose qasje të Platformës AllRide nga këta përsona. Ne ju nxisim që të komunikoni në drejtpërdrejtë me çdo Shofer apo Pasagjerë të mundshëm para se një shërbimi të rregulluar të transportit.

AllRide nuk është përgjegjës për sjelljen, qoftë online apo offline, të cilitdo Përdorues të Platformës AllRide apo Shërbimeve të saj. Ju jeni ekskluzivisht përgjegjës për bashkëpunimet tuaja me Përdorues të ndryshëm. Ne nuk sigurojmë mbrojtje, as nuk jemi përgjegjës për, sendet personale të mbetura në makinë nga Shoferët ose Pasagjerët. Duke shfrytëzuar Platformën AllRide dhe marrjes pjesë në Shërbim, ju jepni pëlqimin për të pranuar rreziqe të tilla dhe bieni dakord që AllRide nuk është përgjegjës për veprimet ose mosveprimet nga Përdoruesit në Platformën AllRide ose marrjen pjesë në Shërbimin.

Është e mundur për të tjerët që të marrin të dhëna për ju që ju i jepni, shpërndani ose postoni në ose përmes Platformës AllRide (duke përfshirë çdo të dhënë të profilit që ju jepni), I dërgoni përdoruesve të ndryshëm, ose i ndani gjatë Shërbimit, dhe ti shfrytëzojn për të ju përbuzur ose dëmtuar juve. Ne nuk jemi përgjegjës për shfrytëzimin e asnjërës nga të dhënat individuale që ju I zbuloni te Përdoruesve të ndryshëm në Platformën AllRide ose nëpërmjet Shërbimit. Do të ishte ideale nëse ju me kujdes zgjedhni llojin e të dhënave që ju postoni në Platformën AllRide ose përmes Shërbimit ose ju I lëshoni të tjerëve. Ne nuk mbajnë asnjë përgjegjësi, duke I kushtuar pak vëmendje llojit të veprimit, për aktin ose mosveprimet e Përdoruesit të ndryshëm (duke numëruar përdoruesit e paautorizuar, ose "hakerat").

Deklaratat, këshillat, mendimet, ofertat, ose të dhënat apo përmbajtje të tjera të bëra të qasshme përmes Platformës AllRide, megjithatë jo-direkt nga ne, janë të autorëve të tyre përkatës, dhe nuk duhet domosdoshmërisht të mbështeteni mbi to. Autorët e tillë janë ekskuzivisht përgjegjës për përmbajtje të tilla. Në asnjë rrethanë nuk do të jemi përgjegjës për çfarëdo humbje ose dëm që vjen për shkak të mbështetjes suaj në të dhënat apo përmbajtje tjera të postuara në Platformën AllRide ose në përgjithësi të shpërndara nga palët e treta. Ne të mbajë privilegjin, por ne nuk kemi asnjë detyrim, për të monitoruar materialet e postuar në zonat publike të Platformës AllRide dhe për të hequr çdo material të tillë që ne mendojmë shkel, ose është supozuar që të abuzojë, ligjin apo këtë marëveshje ose që mund të jetë ofendues, I paligjshëm, ose që mund të shpërfill të drejtat, dëmtoj, ose molis sigurinë e Përdoruesve ose të tjerëve.

Informaciont e lokacionit të dhëna nga Platforma AllRide janë vetëm për qëllime themelore të vendndodhjes dhe nuk kanë për qëllim që të mbështeteni mbi të në rrethana ku të dhënat për vendndodhje të saktë janë e nevojshme ose kur informatat me gabime, të pasakta ose jo të plota të lokacionit mund të çojnë në vdekje, lëndime personale, dëmtime të pasurisë apo mjedisore. As AllRide, as ndonjë nga ofruesit përmbajtjes së saj, siguron disponueshmërinë, saktësinë, plotësinë, besueshmërinë, ose afatet kohore të informacionit të lokacionit të treguar nga Platforma AllRide. Çdo e dhënë e juaja, duke përfshirë informacionet gjeologjike, që ju i ngarkoni, i siguroni, ose i postoni në Platformën AllRide mund të jenë të arritshme për AllRide-in dhe Përdoruesit e Platformës AllRide.

Ky seksion zbatohet për çfarëdo versioni të Platformenës AllRide që ju merrni nga Apple App Store dhe Play Store. Kjo Marrëveshje është bërë në mes jush dhe AllRide. Apple, Inc ("Apple") ose Play Store nuk është palë në këtë Marrëveshje dhe nuk duhet të ketë angazhime për Platformën AllRide. AllRide, jo Apple apo Google, është ekskluzivisht në krye të Platformës AllRide dhe substancës së saj si është e vënë përpara më poshtë. Në çdo rast, Apple dhe zëvendësuesit e Apple janë përfitues të palës së tretë të kësaj Marrëveshjeje. Me pranimin tuaj të kësaj Marrëveshjeje, Apple mund të ketë të drejtë (dhe do të konsiderohet se ka pranuar të drejtën) për të zbatuar këtë Marrëveshje kundër jush si një përfitues I palës së tretë të tyre.

12. Kërkesat nga juridiksionet respektive shtetërore

Disa juridiksione kërkojnë informata shtesë rreth jush. Ato mund ti kërkoni në shtetin në të cilin operoni momentalisht.

13. Kompenzimi

Ju do të mbroni, kompenzoni, dhe do të na mbani neve dhe partnerëve tanë dhe secilit prej përfaqësuesve, drejtuesve, punonjësve, agjentëve, aksionarëve dhe furnizuesve të padëmtuar nga çdo kërkes, aktivitetet, padi, humbje, shpenzimet, detyrim dhe kosto (duke numëruar pagesat e arsyeshme të avokatëve) të idendifikuara me ose që dalin nga përdorimi i juaj i Platformës AllRide dhe pjesëmarjes tuaj në Shërbimet tona, duke përfshirë:

 • Shkeljen e juaj të kësaj Marrëveshjeje ose dokumenteve që përfshin me referencë;
 • shkeljen tuaj të çfarëdo ligji ose të drejtat e një pale të tretë, duke përfshirë, pa kufizim, Vozitësve, Pasagjerëve, Vozitësve të tjerë, dhe Këmbësorëve, si pasojë e ndërveprimit tuaj këto palë të treta;
 • çdo pohim se ndonjë material që ju paraqisni te ne ose transmetoni përmes Platformës AllRide ose te ne, shkelë ose në përgjithësi abuzon me të drejtën e autorit, markat tregtare, sekrete tregtar ose pronësi tjetër intelektuale ose të drejta të ndryshme të ndonjë pale të tretë;
 • pronësia juaj, shfrytëzimi ose operimi i një automjeti motorik ose automjeti të pasagjerëve, duke përfshirë provizionin tuaj të Shërbimit si Vozitës; dhe/ose
 • disa aktivitete të tjera në lidhje me Shërbimin. Ky kompenzim duhet të jetë I aplikueshëm, pa pasur lidhje me neglizhencën e ndonjë pale, duke përfshirë çdo individ të zhdëmtohet.

KUFIZIMI I DETYRIMIT

NË ASNJË RAST NUK DO TË JEMI NE, ANËTARËT TANË, OSE SECILI NGA OFICERËT TANË INDIVIDUALË, EKZEKUTIVËT, PËRFAQËSUESVIT, OPERATORËT, AKSIONARËT OSE FURNIZUESIT, TË OBLIGUAR NDAJ JUSH PER NDONJE DËM TË RASTËSISHËM, TË JASHTËZAKONSHME,NDËSHKUES, TË KONSIDERUESHME, OSE JONORMAL (DUKE PËRFSHIRË , POR JO KUFIZUAR NË , DËMTIMET PËR ANULIM, KORUPCION, HUMBJE TË INFORMACIONIT, HUMBJE TË PROGRAMEVE, PAAFTËSIA PËR TË RUAJTUR ÇFARËDO TË DHËNE APO PËRMBAJTE TJETËR TË MBAJTUR APO TRANSMETUAR NGA PLATFORMA ALLRIDE, NDËRHYRJEVE NË SHËRBIME, APO PËR SHPENZIMET ME BLERJEN E SHËRBIMEVE ZËVEDËSUESE) QË RRJEDHIN NGA OSE LIDHUR ME PLATFORMEN ALLRIDE, SHËRBIMET, OSE KJO MARRËVESHJE, MEGJITHATË QË RRJEDHIN SI PASOJË E NEGLIZHENCËS, PAVARËSISHT MUNDËSISË QË NE OSE PËRFAQËSUESIT TONË OSE AGJENTET DINË OSE KANË QENË TË INFORMUAR NË LIDHJE ME GJASAT E KËTYRE. NE NUK DO TË KEMI ASNJË OBLIGIM CFARËDO DËMTIMI, DIREKT, INDIRECT, TË JASHTËZAKONSHËM, KORRIGJUES, QË ËSHTË KOINÇIDENCË DHE/ OSE TË DUKSHËM (DUKE PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË DËMTIME FIZIKE, DËME TRUPORE, VDEKJE DHE / OSE TË DËMTIMIT EMOCIONAL DHE ANKTHIT) SI RRJEDHOR E KOMUNIKIMIT TUAJ ME KLIENTË TË NDRYSHËM TË PLATFORMËS ALLRIDE OSE SHËRBIMEVE, PAVARËSISHT MUNDËSISË QË NE OSE OPERATORËT TONË OSE NËSE AGJENTET DINË OSE KANË QENË TË INFORMUAR NË LIDHJE ME MUNDËSINË E KËTYRE DËMEVE. DISA JURIDIKCIONE TË CAKTUARA NUK MUND TË LEJOJNË PËRJSHTIMIN OSE KUFIZIMIN E DËMEVE SPECIFIKE. NË RAST SE KËTO LIGJE ZBATOHEN PËR JU, DISA OSE SHUMICA E SHFAJËSIMEVE TË MËSIPËRME, SHMANGJET OSE KUFIZIMET MUND TË MOS KENË NDONJË NDIKIM TË RËNDËSISHËM PËR JU, DHE JU MUND TË KENI TË DREJTA TË VEÇANTA.

Lirim

Nëse ju keni një konflikte me një ose më shumë Përdorues, ju jepni pëlqimin për lirimin e AllRide ( anëtarët tanë dhe secilin prej përfaqësuesve, shefave, punëtorëve, agjentëve, aksionarëve, dhe furnizuesit) nga pretendimet, kërkesat dhe dëmet e çdo lloji dhe natyre, të njohur dhe të panjohur, të dyshimt dhe padyshimtë, tëzbuluar dhe të pazbuluar, që rrjedhë nga apo në ndonjë kapacitet të lidhur me konflikte me Përdorues të ndryshëm ose nga përdorimi i juaj i Platformës AllRide ose pjesëmarrjes në Shërbime. Ne mbajmë privilegjin, por nuk kemi asnjë obligim, për të bërë pyetje në mes jush dhe Përdorues të tjerë.

Afati dhe përfundimi

Kjo marrëveshje është efektive në marrjen tuaj të Llogarisë së Përdoruesit, siç u ndryshua nga modifikimet e bëra në përputhje me Nenin 1. Ju mund të ndaloni përdorimin tuaj të Platformës AllRide apo pjesmarrjen në Shërbimet sa here që doni, për cfarëdo arsye. Ne mund të pezullojmë ose të çaktivizojmë Llogarinë tuaj të Përdoruesit (ose si një Pasagjerë dhe/ose Vozitës), ose të anuloj lejen tuaj për të marrë pjesë në Platformës AllRide, sa herë që do, për çfarëdo arsye, pas njoftimit tuaj. Ne mbajmë çfarëdo të drejte që është e nevojshme për të refuzuar qasjen në Platformën AllRide për çdo Përdorues për ndonjë arsye që nuk përjashtohet me ligj. Cilado palë mund të përfundojë Marrëveshjen për ndonjë arsye pas njoftimit të përbër për palën tjetër. Fushat 1, 4 (si për leje), 6-11 dhe 13-21 mund ti mbijetojnë gjdo përfundimi apo skadimi të kësaj Marrëveshjeje.

Pëlqimi për të arbitruar të gjitha kontestet dhe pretendimet ligjore

Ju dhe Ne jemi dakord që çdo mosmarëveshje apo pretendim të ligjshëm që rrjedh nga ose identifikohet me Marrëveshjen (duke e llogaritur por jo duke u kufizuar në përdorimin e Platformës Allride dhe/ose Shërbimeve, interpretimin apo zbatueshmërinë, revokimin, apo legjitimitetin e Marrëveshjes, ose Arbitrabilitetin e ndonjë debati), që nuk mund të përcaktohet në mënyrë joformale duhet të dorëzohet në arbitrazh të detyrueshëm në shtetin në të cilin është kryer marrëveshja. Çdo gjykim mbi çmimin e dhënë nga arbitri mund të futet në ndonjë juridiksion gjyqësor prej saj. Kërkesat mund të sillen brenda kohës së kërkuar nga ligji I aplikueshëm. Ju dhe ne jemi dakord se çdo rast, aktivitet ose procedurë që rrjedhë ose identifikohet me Marrëveshjen duhet të sillet në kapacitetin tuaj individual, dhe jo si palë e paditësit ose anëtar i klasës në çdo klasë të nënkuptuar, kolektive, ose përfaqësues të procedures. Ndërmjetësi nuk mund të bashkohet në më shumë se një rast individi, dhe në përgjithësi nuk mund të kryesoj ndonjë lloj të procedimit përfaqësues, kolektive apo të klases.

JU PRANONI DHE PAJTOHEN QË JU DHE ALLRIDE JANË DUKE HEQUR DORË NGA E DREJTA PËR GJYKIM NGA JURIA APO PËR TË MARRË PJESË SI PADITËS OSE KLASË ANËATRE NË ÇDO VEPRIM TË SUPOZUAR TË KLASËS APO PROCEDURË PËRFAQËSUESE

Konfidencialiteti

Ju pranoni të mos shfrytëzoni ndonjë të dhënë financiare, teknike, strategjike dhe të dhëna të tjera të kufizuara dhe konfidenciale identifikuese me biznesin, operacionet dhe pronat e AllRide, duke përfshirë të dhënat e Përdoruesit ("Informata konfidenciale") zbuluar për ju nga AllRide për vetë përdorimin tuaj të veçantë, ose për ndonjë arsye tjetër si përmendet këtu. Ju nuk duhet të zbuloni ose të lejoni zbulimin e cilesdo Informate Konfidenciale ndaj palëve të treta. Ju jepni pëlqimin për të marrë çdo masë të vetme të ndjeshme për të siguruar fshehtësinë dhe për t'iu shmangur zbulesës ose përdorimit të Informacioneve Konfidenciale të Allridit për qëllime të vecanta, për të mbajtur atë nga rënia në domenin publik. Pavarësisht nga ato që përmendëm më sipër, ju nuk mund të keni detyrimin ndaj AllRide në lidhje me cilendo Informat Konfidenciale për të cilen ju mund të demonstroni se: ishte në domenin publik në atë kohë kur ajo ishte shpallur nga AllRide ose ka hyrë në zonën e domenit publik pa fajin tuaj; të njohur për ju, pa kufizim, në kohën e ekspozimit, siç tregojnë të dhënat ekzistuese në kohen e publikimit; është zbuluar me marrëveshje të përbërë të mëhershme prej AllRide-it; është i njohur për ju, pa kufizim, nga një burim tjetër përveç AllRide pa shkelje të kësaj Marrëveshjeje nga ju dhe në përgjithësi nuk shpërfillen të drejtat AllRide; ose zbulohet sipas kërkesës apo parakushtit të një gjykate, agjencie administrative ose organi tjetër qeveritar; sidoqoftë, me kusht që ju duhet të japni njoftim të shkurtër për urdhër apo kërkes të tillë të gjykatës për AllRide, për të fuqizuar AllRide të shikoj për një urdhër mbrojtës ose në përgjithësi të parashikojnë ose kufizojë zbulime të tilla.

Raporti i ndërsjellë

Ju në raport me AllRide jeni kontraktues të pavarur, dhe nga kjo Marëveshje asnjë partneritet, agjenci, ndërmarje e përbashkët, marëdhënje punonjës-punëdhënës ose franshizor-franshizues nuk është për qëllim apo nuk është krijuar.

Njoftimet, Ankesat

Përveq kur shprehimisht thuhet ndryshe, cdo njoftim për AllRide mund të ipet me e-mail të certifikuar, tarifë të parapaguar dhe faturën kthyese të kërkuar në:

Zona Industriale, p.n. Pejë

Një njoftim i tillë duhet të konsiderohen tri ditë pas datës së arritjes së postes. Cdo njoftim për ju mund të jepet me anë të Platformes AllRide ose përmes e-mail adreses që ju ja keni japur AllRide, dhe një njoftim i tillë duhet të konsiderohet të ipet mënjëher pas dërgimit. Në anën tjetër, ne mund të ju japin njoftimin me postë të certifikuar, postë të parapaguar dhe faurë kthyese të kërkuar për adresen që i është japur AllRide-it. Në raste të tilla, njoftimi mund të jepet 3 ditë pas datës së arritjes së postes.

Në përgjithësi

Kjo Marëveshje do të qeveriset nga ligjet e Republikes së Kosoves, pa konsideruar zgjedhjen e parimeve ligjore. Në rast se ndonjë dispozitë e kësaj marëveshjeje është i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një dispozitë e tillë mund të largohet dhe pjesa tjeter e dispozitave mund të zbatohet. Ju pajtoheni që kjo Marëveshje dhe t gjitha marëveshjet e tjera mund të caktohen automatikisht nga AllRide, në discrecionin tonë të plotë sipas seksionit të "Njoftimeve" të kësaj Marëveshjeve. Titujat janë vetëm për qëllime reference dhe nuk e karakterizojnë, limitojnë, interpretojnë apo portretizojnë qëllimin apo shkallen e seksioneve të tilla. Paaftësia e një pale për të vepruar në lidhje me një shkelje nga ana tjeter nuk përbën dorëheqje nga e drejta e palës për të vepruar në lidhje me shkeljet e mëvonshme ose të krahasueshme. Kjo Marëveshje e vë parpara të gjithë të kuptuarit dhe marëveshjen në mes juve dhe AllRide-it për temat e përmendura këtu.