Politikat e Privatësisë

AllRide është i përkushtuar për të mbrojtur të dhënat tuaja personale dhe për të ju informuar rreth asaj se si ne i përdorim ato. Kjo politikë e privatësisë vlen për transaksionet dhe aktivitetet dhe të dhënat e mbledhura përmes Platformës AllRide. Ju lutemi ti shqyrtoni këto politika të privatësisë në mënyrë periodike, sepse ne mund ti rishikojmë ato pa paralajmërim. Kjo politikë e privatësisë u rishikua për herë të fundit me 09/26/2016. Çdo herë që ju përdorni Platformën AllRide ose na japin informata, duke bërë kështu që ju automatikisht keni pranuar praktikat e përshkruara në këto politika të privatësisë në atë kohë.

1. Të dhënat që ne i mbledhim nga ju

Në mënyrë që të operojë Platforma AllRide dhe të ju sigurojmë me informacione rreth produkteve ose shërbimeve që mund të jenë më interes për ju, ne mund të mbledhim "informacione personale" (dmth. informacione të cilat mund të përdoren për të ju kontaktuar direkt (pa përdorur Platformen AllRide) të tilla si emri i plotë, adresa postare, numri i telefonit, informacionet e kartes debit/kredit, ose adresa elektronike) ose "informacionet demografike" (dmth. informacione që ju i paraqisni, ose që ne mbledhim, që nuk janë informacione personale; këto mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara në, kodin postar, vendlindjen, gjininë, emrin, moshën/data e lindjes, informacione rreth historisë së kërkimit, dhe informacione rreth historisë së regjistrimit). Ne Gjithashtu do të mbledhim informacione të Miqve tuaj, nëse ju zgjedhni ti lidhni informatat për kontaktet tuaja dhe librin e adresave me AllRide dhe kredencialet tuaja hyrëse të llogarive të rrjeteve sociale, si Facebook dhe Twitter, nëse zgjedhni që të lidhni këto llogari me llogarin tuaj AllRide. Ju përfaqësoni dhe garantoni që ju keni autoritetin për të na japur informacione të tilla të kontaktit. Informacioni demografik është i ndarë në dy kategori:

"informacionet jo-publike", të cilat përbëhen nga informacionet e transaksioneve të shërbimeve dhe komunikimet një-për-një në mes jush dhe përdoruesve të tjerë të Platformes AllRide; "informacionet publike"; që përbëhet nga të gjitha informacionet e tjera demografike.

2. Si i përdorim ne Informacionet Personale

Ne e perdorim adresen tuaj elektronike dhe informacionet tjera tuaja personale për të na ndihmuar që të operojmë me Platformen AllRide në mënyrë efikase, për të kontaktuar me ju në lidhje me transakcionet tuaja dhe aktivitetet tjera në Platformen AllRide (duke përfshirë, por jo të limituara në, emailat e konfirmimit, ose lajme të rëndësishme të cilat mund të ndikojnë në marrëdhëniet tuaja me AllRide), për të përcjellur informacione të shërbimeve për ju nga përdoruesit e tjerë, për të përcjellur shërbime nga ju për përdoruesit e tjerë, dhe për të ju kontaktuar juve për të sugjeruar përputhje potenciale me përdorues të tjerë. Ne perdorim informacionet tuaja të kontaktit për të gjetur dhe për të ju lidhur me shokët tuaj (kur kemi udhëzimin tuaj). Këto lloje të komunikimeve janë të njohura si "Komunikime Operacionale". Në disa raste, Komunikimet Operacionale mund të përmbajnë mesazhe komerciale, të tilla si reklama dhe oferta speciale. Për të operuar Platformen AllRide, duke përfshirë edhe procesin tuaj të transaksioneve dhe për të mbështetur aktivitetet tuaja në Platformen AllRide, ne mund të ndajmë informacionet tuaja personale me agjentët tanë, përfaqësuesit, kontraktorët dhe ofruesit e shërbimeve kështu që ata mund të na japin neve shërbime mbështetëse sikurse janë origjina e emailit, pranimit ose shërbime mbështetëse, shërbimet e menaxhimit të marrëdhënieve me klientët, dhe përmbushja e kërkesave. Ne kërkojmë nga këto subjekte që të mos përdorin Informacionet tuaja për qëllime të tjera. Me blerjen, ose regjistrimin ose rezervimin për, produktet ose shërbime të ofruara ose të sponzorizuara nga palët e treta në Platformen AllRide, ose duke zgjedhur që të pranoni komunikime (sikurse janë emailat ose materiale me postë) ose duke zgjedhur që të merrni pjesë në konkurse, llotari ose programe të tjera (të tilla si zbritja ose programet me shpërblime), të ofruara ose të sponzoruara nga palët e treta në Platformen AllRide, ju ipni pëlqimin qe ne t’u sigurojmë të dhënat tuaja personale këtyre palëve të treta. Këto palë të treta mund të përdorin të dhënat tuaja personale në përputhje me politikat e tyre të privatësisë. Ju do të duhet të kontaktoni këto palë të treta për ti udhëzuar në mënyrë direkte në lidhje me preferencat tuaja për përdorimin e Informacioneve tuaja personale nga ata. Përveq kësaj, ju pajtoheni që ne mund ti përdorim dhe zbulojmë të gjitha informaionet e tilla të dorëzuara palëve të treta në të njejtën mënyrë në të cilen ne kemi të drejtë të përdorim dhe të zbulojmë çdo informacion tjetër që ju e dorëzoni tek ne. Çdo palë e tretë me të cilen ne jemi të lejuar që të ndajmë informacionet e juaja personale është e autorizuar që të përdor këto informacione personale në përputhje me marrëveshjet tona kontraktuale me këto palë të treta dhe në përputhje me politikat e tyre të privatësisë, mbi të cilat ne nuk kemi kontrollë, dhe ju pranoni që ne nuk jemi përgjegjës ose nuk kemi asnjë detyrim për asnjë nga veprimet ose mosveprimet e tyre. Ata të cilët ju kontaktojnë juve do të duhet të jenë të udhëzuar direkt nga ju në lidhje me preferencat tuaja për përdorimin e informacioneve tuaja personale nga ana e tyre.

3. Si i përdorim ne të dhënat tuaja demografike

Ne mund ti shqyrtojmë të gjitha të dhënat demografike. Ne mund të përdorim informacionin tuaj publik për të mundësuar përdoruesit e tjerë të kërkojnë profilin tuaj, për të përcaktuar nëse detajet e shërbimit tuaj janë në përputhje me kërkesat e përdoruesve të tjerë, dhe për të komunikuar me ju. Ne mund të përdorim informacionet demografike për të përshtatur Platformen AllRide dhe komunikimet sipas interesit tuaj. Ne gjithashtu mund të ndajmë informacionet demografike me reklamuesit në mënyrë anonime dhe të përmbledhur (dmth. pa i treguar reklamuesit identitetin tuaj). Njëra nga arsyet që ne mund ta bëjmë këtë është që të risim gjasat që produktet dhe shërbimet e reklamuesit tonë të paraqiten tek ju si përdorues i Platformes AllRide. Shpërndarja jonë e informacioneve demografike me reklamuesit është anonime (d.m.th. ne nuk do të ju tregojmë reklamuesve se cili përdorues specifik i Platformes AllRide është pjesë e cilit grup demografik), në varësi të pjesës tjetër të politikave të privatësisë. Kur ju i përgjigjeni një reklamimi, megjithatë, ne ju kërkojmë juve që të mbani mend se nëse reklama që targeton një grup demografik dhe ju vendosni ti jepni reklamuesit informacionet tuaja personale, atëherë reklamuesi mund të jetë në gjendje që të ju identifikojë juve si anëtar të atij grupi demografik.

4. Si të redaktoni informacionet tuaja

AllRide ju ofron juve mundësinë që të keni akses dhe të redaktoni informacione tuaja personale. Për ti rinovuar informacione tuaja personale, klikoni tek preferencat në menynë e AllRide.

Në mënyrë që ne të mundemi të mbrojmë integritetin e informacioneve të ndjeshme, ka pjesë të caktuara të informacionit, që ju nuk mund ta ndryshoni vetë.

Bazat tona të të dhënave automatikisht i rinovojnë informacionet tuaja personale të cilat ju i redaktoni në profilin tuaj, ose që bëni kërkesë që ne ti redaktojme. Informacionet e transmetuara përmes bordeve, bisedave, sondazheve apo përmes ndonjë mjeti tjetër mbeten në bazën tonë të të dhënave dhe bëhen pronë e Allride pas dorëzimit. Mbajeni këtë në mend, nëse ju vendosni që të komunikoni informacionin tuaj personal përmes ndonjërit prej këtyre informacioneve.

5. Ruajtja e informacioneve

Për të ruajtur integritetin e bazës sonë të të dhënave, procedurat standarde kërkojnë nga ne për të mbajtur informacionin e paraqitur nga anëtarët për një gjatësi të pacaktuar kohore. AllRide kupton dorëzimet tuaja si pëlqim për të ruajtur të gjitha informacionet tuaja në një vend për këtë gjatësi të pacaktuar kohore, në qoftë se ne dëshirojmë ashtu. Nëse kërkohet me ligj, sikurse është rasti në përputhje me Aktin e Mbrojtjes së Privatësisë të Fëmijëve në Internet (Online), ne do të anulojmë informacionet e anëtarëve duke i shlyer nga baza jonë e të dhënave. Ne gjithashtu do tu përgjigjemi kërkesave me shkrim të anëtarëve për të anuluar informacione të llogarisë. Gjithashtu, duke përdorur Platformen AllRide, ju në këtë mënyrë përfaqsoni dhe garantoni që ju kuptoni dhe pajtoheni që të gjitha informaionet e dorëzuara nga ju përmes Platformes AllRide ose ndryshe në AllRide bëhen pronë e Allride dhe mund të përdoren në diskrecionin e plotë të AllRide në përputhje me këto Politika të Privatësisë dhe Kushteve të Përdorimit.

6. Zgjedhja/Refuzimi

AllRide u jep mundësinë përdoruesve që të refuzojnë pranimin e komunikimeve nga ne dhe partnerët tanë në piken kur ne kërkojmë informacione për vizitorin. AllRide u jep përdoruesve mundësinë që të largojnë informacionet e tyre nga baza jonë e të dhënave, për të mos marrë komunikime në të ardhmën apo për të mos pranuar më shërbimet tona.

7. Rastet e veçanta në të cilat ne ndajmë informacionet tuaja personale

Platforma AllRide mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit. Ne sigurisht nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë së faqeve të tjera të internetit. Ne i inkurajojmë përdoruesit tonë të jenë të vetëdijshëm kur ata largohen nga Platforma AllRide që të lexojnë deklaratat e privatësisë të seciles faqe të internetit e cila mbledhë informacione personalisht të identifikueshme. Kjo Politikë e Privatësisë është e aplikueshme vetëm për informacionet e mbledhura nga Platforma AllRide.

8. Masat Paraprake të Sigurisë

Profili juaj i AllRide është i mbrojtur me masa sigurie, kështu që vetëm ju dhe punonjësit e autorizuar të AllRide të kenë akses në informacionin e llogarisë suaj. Stafi i AllRide-it kur nuk do të ju arrijë në mënyrë proaktive dhe të ju kërkojë për çfarëdo informacioni personal të llogarisë, duke përfshirë këtu edhe fjalëkalimin. Nëse ju ndani një kompjuter, ju duhet të mbyllni llogarinë tuaj të AllRide dhe të mbyllni dritaren shfletuese para se dikush tjetër të kyqet. Kjo do të ju ndihmojë që të mbroni informacionet tuaja që i fusni në terminale publike nga zbulimi i plaëve të treta.

AllRide bënë çdo përpjekje për tu siguruar që informacioni juaj është i sigurt në sistemin e saj. Allride ka një staf të dedikuar për të mbajtur politikat tona të privatësisë sikurse janë të cekura këtu dhe iniciativat tjera të privatësisë, duke e rishikuar në mënyrë periodike sigurinë e faqes së internetit dhe duke u siguruar që çdo punonjës i AllRide është në dijeni për praktikat tona të sigurisë. Fatëkeqësisht, asnjë transmetim i të dhënave përmes internetit nuk mund të garantohet se është 100% i sigurt. Si rezultat, Allride nuk mund të garantoj sigurinë e informacioneve tuaja të cilat i transmetoni tek ne, dhe ju e bëni këtë në rrezikun tuaj. Nëse keni ndonjë pyetje të mëtutjeshme për këtë çështje, referohuni tek Kushtet e Përdorimit të AllRide. AllRide shprehimisht hedh poshtë çdo përgjegjësi që mund të lind kur ndonjë individ tjetër i merr informacionet që ju i dorëzoni te Platforma AllRide.

AllRide ka masat e sigurisë për tu mbrojtur kundër humbjes, keqpërdorimit dhe ndryshimit të informacionit nën kontrollin tonë. Informacioni juaj mund të transferohet në dhe të mirëmbahet në rrjete kompjuterike të cilat mund të jenë të alokuara jashtë shtetit, krahines, vendit ose ndonjë juridiksioni tjetër qeveritar në të cilin ju qëndroni, dhe vendi apo juridiksioni në të cilin këto rrjete kompjuterike janë të alokuara mund të mos kenë ligje të privatësisë aq mbrojtëse sa janë ligjet në vendin apo juridiksionin tuaj.

9. Ndryshimi i Politikave të Privatësisë për Informacionet e Mbledhura Paraprakisht

Nëse në çfarëdo pike ne vendosim që të përdorim informacione të caktuara personalisht të identifikuara në një mënyrë materialisht ndryshe nga ajo e cekur në kohen kur janë mbledhur, ne do të njoftomë Përdoruesit me anë të një e-maili ose duke u ofruar një njoftim 30 ditësh në Platformen AllRide. Ne gjithashtu ju inkurajojmë juve që ti rishikoni këto politika të privatësisë periodikisht. Duke e përdorur Platformen AllRide, ju në këtë mënyrë përfaqësoni dhe garantoni që ju keni lexuar, kuptuar dhe pajtuar me të gjitha termet e kësaj Marrëveshje. Çdo herë që përdorni Platformen AllRide, ju pajtoheni me të gjitha termet e përcaktuara në këtë Marrëveshje dhe çdo politikë tjetër të publikuar nga AllRide në Platformen AllRide. Ju lutem vini re se ne do të vazhdojmë të kemi të drejtën për të ndryshuar politikat dhe praktikat tona të privatësisë, dhe se si ne i përdorim informacionet tuaja personalisht të identifikueshme, pa paralajmërim, siç përshkruhet në këtë dokument, me kusht që ndryshimet e tilla do të zbatohen vetëm për informacionin e mbledhur në ose pas datës së ndryshimit.

10. Kontakti me AllRide

Nëse ju keni ndonjë pyetje rreth kësaj deklarate të privatësisë, praktikave të AllRide, ose marrëdhënieve tuaja me AllRide, ju mund të na kontaktoni në qendrën tonë për mbështetje të klientëve, disa raste, Komunikimet Operacionale mund të përmbajnë mesazhe komerciale, të tilla si reklama dhe oferta speciale.

Për të operuar Platformen AllRide, duke përfshirë edhe procesin tuaj të transaksioneve dhe për të mbështetur aktivitetet tuaja në Platformen AllRide, ne mund të ndajmë informacionet tuaja personale me agjentët tanë, përfaqësuesit, kontraktorët dhe ofruesit e shërbimeve kështu që ata mund të na japin neve shërbime mbështetëse sikurse janë origjina e emailit, pranimit ose shërbime mbështetëse, shërbimet e menaxhimit të marrëdhënieve me klientët, dhe përmbushja e kërkesave. Ne kërkojmë nga këto subjekte që të mos përdorin Informacionet tuaja për qëllime të tjera.

Me blerjen, ose regjistrimin ose rezervimin për, produktet ose shërbime të ofruara ose të sponzorizuara nga palët e treta në Platformen AllRide, ose duke zgjedhur që të pranoni komunikime (sikurse janë emailat ose materiale me postë) ose duke zgjedhur që të merrni pjesë në konkurse, llotari ose programe të tjera (të tilla si zbritja ose programet me shpërblime), të ofruara ose të sponzoruara nga palët e treta në Platformen AllRide, ju ipni pëlqimin qe ne t’u sigurojmë të dhënat tuaja personale këtyre palëve të treta. Këto palë të treta mund të përdorin të dhënat tuaja personale në përputhje me politikat e tyre të privatësisë. Ju do të duhet të kontaktoni këto palë të treta për ti udhëzuar në mënyrë direkte në lidhje me preferencat tuaja për përdorimin e Informacioneve tuaja personale nga ata. Përveq kësaj, ju pajtoheni që ne mund ti përdorim dhe zbulojmë të gjitha informaionet e tilla të dorëzuara palëve të treta në të njejtën mënyrë në të cilen ne kemi të drejtë të përdorim dhe të zbulojmë çdo informacion tjetër që ju e dorëzoni tek ne.

Çdo palë e tretë me të cilen ne jemi të lejuar që të ndajmë informacionet e juaja personale është e autorizuar që të përdor këto informacione personale në përputhje me marrëveshjet tona kontraktuale me këto palë të treta dhe në përputhje me politikat e tyre të privatësisë, mbi të cilat ne nuk kemi kontrollë, dhe ju pranoni që ne nuk jemi përgjegjës ose nuk kemi asnjë detyrim për asnjë nga veprimet ose mosveprimet e tyre. Ata të cilët ju kontaktojnë juve do të duhet të jenë të udhëzuar direkt nga ju në lidhje me preferencat tuaja për përdorimin e informacioneve tuaja personale nga ana e tyre.